Με τη χρήση της ιστοσελίδας, συμφωνείτε πλήρως με τις γενικές υποσημειώσεις και τους όρους και προυποθέσεις. .

Χρήσιμες Πληροφορίες

Τιμές Φιάλης Υγραερίου (10 κιλών): Σημαντικές διακυμάνσεις σε όλες τις επαρχίες

Στις  15/10/2013 η Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου διεξήγαγε νέα έρευνα αναφορικά με τις λιανικές τιμές πώλησης υγραερίου (10 κιλών). Η έρευνα καλύπτει 217 υποστατικά (καταστήματα και πρατήρια πώλησης πετρελαιοειδών) σε όλες τις επαρχίες.

Πίνακας 1: Διακύμανση τιμών σε Καταστήματα ανά επαρχία

Πηγή:  Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου

Πίνακας 2: Διακύμανση τιμών σε Πρατήρια ανά επαρχία

Πηγή:  Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εμπορίου

 

Ενδεικτικά και όπως διαφαίνεται από τους πιο πάνω πίνακες οι τιμές (όσον αφορά τα καταστήματα – Πίνακας 1) στην επαρχία Λευκωσίας κυμάινονται από €12,95 μέχρι €15,50 ενώ όσον αφορά τα πρατήρια (Πίνακας 2) από €12, 23 μέχρι €14,50. Τονίζεται ότι οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν τις τιμές στις συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες καταγραφής που έχουν διεξαχθεί οι έλεγχοι για τη λήψη τιμών.

Επίσης στους πίνακες παρουσίαζονται οι ελάχιστες και μέγιστες τιμές του προηγούμενου παρατηρητηρίου τιμών το οποίο δημοσιεύτηκε στις 24/4/2013, όπως επίσης και τα καταστήματα και πρατήρια τα οποία πωλούν το υγραέριο φιάλης 10kgστις φθηνότερες τιμές.

Όπως αναφέρνεται και από την ίδια την Υπηρεσία με βάση τα στοιχεία της παρούσας έρευνας, εντοπίζονται διαφορές στις τιμές του υγραερίου φιάλης 10kgμεταξύ των υποστατικών πώλησης υγραερίου σε καταστήματα και πρατήρια.

Περισσότερες πληροφορίες, ονομαστικά στοιχεία για τα πρατηρία και τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να τα βρείτε

http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/AAE743C46896FA4FC2257C07003A6767?OpenDocument